תנאי השימוש באתר


*השימוש באתר מגיל 18 ומעלה או באישור וידיעת הורים/אפוטרופוס!! **אין אנו יכולים להבטיח שהמידע שהועבר אלינו בעת הוספת הקבוצה לא השתנה מאז ואין אנו לוקחים כל אחריות על הנעשה בתוך הקבוצות. ההצטרפות לקבוצה הינה באחריות הגולש בלבד!!


השימוש באתר (להלן: WGI.CO.IL), על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו (“האתר”), מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם (“תנאי השימוש”) ובכפוף לכל האמור בהסכם ההתקשרות. יובהר כי במתן אישור לתנאי התקנון בכניסה לאתר ועצם השימוש באתר ייחשב מצדך כהסכמה מלאה, מודעת ומחייבת לכל התנאים, ההתניות וההודעות המפורטים בהסכם זה. WGI.CO.IL שומר על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש ותנאי השימוש באתר.


תנאי השימוש ,הגבלת השימוש והגבלת אחריות

המשתמש מסכים ומצהיר כי השימוש שהוא באתר ובמידע המופיע בו הנו על אחריותו בלבד. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר. אין בכל האמור בהסכם זה משום הצהרה של WGI.CO.IL כי השירות המוצע על ידו, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש. השירות שמעניק WGI.CO.IL מסופק למשתמש “AS IS” ו-WGI.CO.IL אינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש באתר.
המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי WGI.CO.IL וספקי המידע לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו.
המידע, התוכנה, התכנים, השירותים, היקפם, זמינותם, וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר, והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטת WGI.CO.IL ללא כל צורך בהודעה מראש על כך. WGI.CO.IL רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. WGI.CO.IL ו/או מי מטעמו רשאים להפסיק או לשנות כל מידע, מוצר או שירות המתוארים באתר זו בכל מועד שהוא.
כל מידע עדכני ליום המצוין בו בלבד ו-WGI.CO.IL אינה מתחייבת לעדכן מידע כזה. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן המתפרסם באתר זו לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון. האינפורמציה שתינתן מבוססת על נתונים שהתקבלו ממקורות סטטיסטיים מוכרים, מדוחות ו/או מקישורים מונפקים, או ממקורות אחרים אשר נחשבים אמינים. יחד עם זאת, אינפורמציה זו לא אומתה ו/או נבדקה על ידינו ואין אתר WGI.CO.IL מתיימר להציגה כמושלמת או כמדויקת או כמהימנה.
הפרסומים והמידע המופיע באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם והם אינם מהווים ייעוץ השקעות. WGI.CO.IL מבהיר ומדגיש בפני המשתמש, כי הפעילות באתר היא באחריות הגולש בלבד, התוכן המוצע באתר אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה, אחזקה או מכירה של הקבוצות הנמצאות. הפרסומים הם כלליים ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת הסכמתו או הסכמת הוריו/אפטרופוס, לרבות בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש, לצורך שימושו האישי. הנתונים הנכללים בפרסומים באתר זה, לרבות בתכני האתר, הינם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים שאישרו את השימוש, ל-WGI.CO.IL אין כל אחריות לנכונותם ו/או אמתותם.
גילוי
א. הנתונים המתפרסמים על ידי האתר בתקשורת (ובכלל זה באתר), לרבות מידע על הקבוצות/שמות ותמונות הינם למטרות אינפורמציה בלבד.

ב. בעת העלאת קבוצה על הגולש להתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ללא שמות מעליבים וללא מילים מתריסות.

לאתר WGI.CO.IL וספקי המידע (לרבות עובדיו, שלוחיו, מורשיו וכל הבא מטעמו), לא יהיו אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה, לדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים, שיתקבלו ויעובדו באתר ו/או באמצעותו אצל צד ג’ כל שהוא. האתר לא יהיה אחראי לנתונים המתקבלים אצל המשתמש, לאבדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שנגרמו או עלולים להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, גם אם האחריות בגינם מוטלת מכוח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין, לרבות עוולת רשלנות, ודיני המכר.
איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור
המשתמש באתר ישתמש באתר זה בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שיינתנו באתר זה. האתר WGI.CO.IL יהיה רשאי לשנות את התנאים הכלליים לשימוש באתר זה, כולם או חלקם. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתוכן עשוי להשתנות מעת לעת בין השאר עפ”י השינויים במדיניות החוק במדינת ישראל ו/או על פי החלטת ספקי המידע ובכללם הרשויות הממונות. המשתמש מתחייב לפצות את אתר WGI.CO.IL בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהמשתמש הפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג’ כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין. הנך מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר.

פטור מאחריות
המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בנושא והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. המשתמש מקבל על עצמו בזה את מלוא האחריות בקשר לסיכונים אלו ולכל תוצאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את אתר WGI.CO.IL מאחריות כל שהיא מנזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או מכל סיבה אחרת.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר שייכות ל-WGI.CO.IL, והשימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר כפי שזו הוגדרה על ידי אתר WGI.CO.IL.

אבטחה
אתר WGI.CO.IL עושה שימוש באמצעי אבטחה הנראים לה מתאימים. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. עם זאת אתר WGI.CO.IL ובעליו אינה יכולה להבטיח אבטחה מלאה מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך השימוש באתר. אתר WGI.CO.IL לא ישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

כללי
על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.